KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Bhagawān Dhomya

Kababar | 21 October 2011 | Ora ana celathon

Dhomya & Śiṣya Nira

 Hana sira brāhmanā bhagawān Dhomya ngaran ira. Patapan ira ry Ayodhyāwiṣaya. Hana ta śiṣya nira tigang siki, ngaran ira sang Upamanyu, sang Āruṇika, sang Weda. Kapwa pinarῑkṣa nira, yan tuhu guruśuśrūśa gurubhakti. Kramanya de nira marῑkṣa: sang Āruṇika kinon ira yâsawaha rumuhun, [waca bacute...]

Grebeg Sekaten

Kababar | 20 October 2011 | Ora ana celathon

Grebeg Sekaten Ing Dina Maulud

[dening Thojib Djumadi]

 Kaya adate amarengi dina wiyosane kangjeng Nabi Rasul Muhammad s.a.w. tanggal 12 sasi Maulud iki ing Ngayogyakarta dianakake prayaan Grebeg Sekatenan. Adat kaya mangkene iki wis dianani suwe banget ing Sala apa dene ing Ngayogyakarta.

Ananging wiwite dhisik dhewe ana ngendi lan kapan durung [waca bacute...]

Basa Krama Alus

Kababar | 20 October 2011 | 4 Celathon

BASA KRAMA-ALUS

 Basa Krama Lumêbêt ing Jaman Modherên

Basa krama saking jaman kajawen sagéd léstantun lumêbêt ing jaman modherên. Ewa samantén inggih botén gampil, pérlu kanthi ngambah wêkdal pintên-pintên dasa taun, taksih tansah kagubêl mawarni-warni rêribêd lan tantangan ingkang botên entheng. Namung [waca bacute...]

Tembung Ngoko-Krama-Krama Inggil

Kababar | 20 October 2011 | 1 Celathon

Tembung Ngoko, Tembung Krama,

Tembung Krama Inggil

Petungan

Ngoko

Krama

Ora Prayoga

1 meter sameter sameter satunggal meter
1 kilo-gram sakilo-gram sakilo-gram satunggal kilo-gram
. . . . . . . sapiring salancaran (krama), sa-ambengan (krama inggil) satunggal lancaran (krama), satunggal ambengan (krama inggil)
. . . . . . . saomah sagriya, sadalem satunggal griya, satunggal dalem
. . . . . . . sadina, sedina sadinten, sedinten satunggal dinten
. . . . . . . sasasi, sesasi sawulan, sewulan satunggal wulan

  [waca bacute...]

Tes Wawancara

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

TÈS WAWANCARA

Nalika aku golek gawéyan, aku kudu ngadhepi tès wawancara kang ora dakkira sadurungé. Krasaku ya mung mubeng-minger ora karuwan juntrungé. Sumprit marai anyel. Sapa sik ora jèngkèl yèn nemoni kedadéyan kaya sik tak rasakké. [waca bacute...]

Entuk Kringet Sakember

Kababar | 19 October 2011 | 1 Celathon

ÉNTUK KRINGET SAÈMBÈR

Bisa dipesthèkaké yèn ing saben dina Minggu ésuk aku nglegakaké golèk kringet ana ing Alkid ya Alun-alun Kidul. Aja klèru panampa, ora ateges ing Alun-alun Kidul iku akèh kringet, nanging sing dakkarepké aku olahraga mlayu-mlayu nganti metu kringeté, kang bisa njalari awak sehat seger [waca bacute...]

Lakon

Kababar | 19 October 2011 | 2 Celathon

LAKON*
Dening: Sinar Indra Krisnawan

Iki lakon apa
généya akèh rupa manéka warna
kesrakat rebut pangkat
Sirahé cilik nanging mripaté cetha, nyawang bandha [waca bacute...]

Regi Welut Mandhap

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

REGI WELUT MANDHAP
(29 Maret 2011 07:30 WIB)

 

 Salebeting mangsa rendheng samangké, regi panyadèning welut mandhap watawis kalih dasa persen. Bab punika jalaran welut gampil dipunpanggihaken ing mangsa rendheng. Kejawi punika, samangké ugi [waca bacute...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur