KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Raden Brajadenta

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Raden Brajadenta

Raden Brajadenta putrane Prabu Tremboko ingkang katelu, dhasar apengawak prabata gung aluhur prawira sekti mandraguna, pilih tandhing kang kuwawa nyangga boboting prang. Minangka agul-aguling negara Pringgandani, Braja Denta kagungan kasatriyan ing Kadipaten Glagahtinunu. [waca bacute...]

Syalindri

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Syalindri

SYALINDRI asmane pawongan kang suwita ing Negara Wiratha.dadi embank. Nanging sapa sejatine Syalindri, ora ana liya kajaba garwa prameswari nata.ing Ngamarta Prabu Puntadewa kang asma Dewi Drupadi. Dhasar Syalindri pancen [waca bacute...]

Prabu Basuksiwara

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Prabu Basuksiwara

Prabu Basuksiwara uga sinebut Prabu Basuparicara. Tarkadhang dening sawenehing kadang Dhalang mung diucapake Prabu Wasu ngono wae. Prabu Basukiswara sawijining ratu agung Binathara abahu dhendha nyakrawati, ingkang angedhaton ing negara Cedhiwisaya. [waca bacute...]

Raden Brajamusthi

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Raden Brajamusthi

Raden Brajamusthi raja putra ing negara Pringgandani, atmajane Prabu Tremboko. Putrane Sang Prabu kabeh ana pitu yaiku Prabu Arimba, Dewi Arimbi, Raden Braja Denta, Raden Braja Musthi, Braja Lamatan, Braja Mingkalpa, lan Kala Bendana. Raden Braja Musthi banget tresnane marang putrane Dewi Arimbi yakuwi Raden Gathutkaca. [waca bacute...]

Kidang Kencana

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

KIDANG KENCANA

Sawijining kewan alasan memper wedhus, nanging ulese mrusuh kuning ngemu giring arane kidang kencana. Aja dumeh kidang, nanging beda lan kidang liyane, dheweke duwe prabawa kang gedhe, nganti gawe kepencute sapa kang wuninga.  Mungguh sapa sejatine kang memba-memba dadi kidang iki, ora liya abdi [waca bacute...]

Pasinaon Kapira Bab Kartini

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

‘Pasinaon Kapira Bab Kartini’

[dening Wong Gunung]

Esuk, kaya dene sunya, nora bisa ambyar amung amarga klebate
impenmu kang pait, tansah ginambar sliramu lumaku ing punjering
angin oleng ; kang tinulis maneh dening para Sri. Sawetara cucuk gagak
nyekakak ing pitung antara, samantara sliramu ewuh milah-milihi, cecawis [waca bacute...]

Sanepa

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Sanepa

Sanepa yaiku unen-unen kang ajeg panganggone ngemu surasa tetandhinga lan duwe teges mbangetake kanthi nyurasa teges kosok baline. Sanepa: “tatune arang kranjang” karepe tatu iku kaya bolonganing kranjang. [waca bacute...]

Paribasan

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Paribasan

Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan ngemu teges: tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan (saemper pasemon). Kang disemoni manungsa, ulah kridhaning manungsa, utawa sesambunganing manungsa lan alam uripe.

Paribasan ana kang sinebut bebasan lan saloka. Diarani bebasan Manawa lereging teges nggepok sesipatan utawa kaanan kang sambung rapet karo ulah kridhaning manungsa. Diarani saloka menawa lereging teges magepokan karo sing disemoni, disanepani, utawa dipindhakake.

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur