KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Pasemoning Ubarampe Upacara Adat Manten

Kababar | 30 September 2013 | 2 Celathon

Pasemoning Ubarampe Upacara Adat Manten

a. Cengkir Gadhing
Cengkir utawi bebakalaning krambil, ngemu pralambang mudha, pralambang utawi pasemon guwa-garbaning jabang bayi, pralambang wadhahing turun (wiji). Kapilih cengkir gadhing, margi saking warninipun ingkang lajeng dados pralambanging praba (nur). Jene/gadhing punika ugi dados sanepa kaluhuran, [waca bacute...]

Balekna Rambutku

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Balekna Rambutku

Nalika Pak Mardikun tukang cukur teka, Suryantini marani anake arep dicukurake. Darwati Retno anak sapihan wadon rambute wis dawa. Anggone nyukur ora dilungguhake mung dipangku, amarga yen ora digondheli mesthi tansah obah. Sawise rampung anggone nyukur, Pak Mardikun ngringkesi uba rampene. Darwati Retno ndeleng [waca bacute...]

Teh Asin

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Teh Asin

Pengalaman kang bakal dak-aturke iki kedadean ana ing daleme Bulik Titik. Critane, wektu kuwi BuIik Titik lagi wae babaran anak nomer loro. Kaya adat saben ing desa, saben ana wong babaran utawa wong lara, akeh tangga-teparo kang teka saperlu ngaruhke. Dina sepisanan teka sakaRumah Sakit kabeh lumaku lancar. [waca bacute...]

Sarungan Kuwalik

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Sarungan Kuwalik

Nalika liburan sekolah aku berlibur ana ing kawasan Boyolali, ing daleme simbah, suwene seminggu. Mulane aktifitas apa wae taktandangi ana ing daleme simbah, yaiku sholat jum’at lan jum’atan neng mesjid sing cedhak omahe simbah. Aku ra nggawa sarung, mulane aku nganggo sarunge simbah. [waca bacute...]

Ora Tanggap Warsa

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Ora Tanggap Warsa

Kedadean iki dialami dening Riska, bocah wadon sing isih jemagar. Dheweke rumangsa seneng, awit yen pas ulang taun kaping pitulas, utawa yen bocah saiki ngarani sweet seventeen, Riska bakal dipundhutke laptop dening kangmase. Bab kuwi wis dicritakke marang kabeh kancane, lan uga marang bapak ibune. Riska katon seneng tenan, gegambaran endah yen bakal duwe laptop wis cumanthel raket ana ing angen-angene. [waca bacute...]

Dikira Tukang Parkir

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Dikira Tukang Parkir

Malem minggu aku lan kancaku sing jenenge Jarmani mangkat nonton sulapan neng pasar malem. Tekan pasar malem, sepedhaku tak parkirke ing mburine patung singa. Bareng diwenehi keplek, aku langsung mlebu pasar malem. Suwasanane pasar malem ngono pancen rame, ana sing dodol maneka warna sandhangan, panganan, dolanan, lan liya-liyane. [waca bacute...]

Keweden

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Keweden

Mbak Dina rumangsa mongkog dene anake kang isih kelas loro SD diwakilke dening sekolahan kanggo lomba nyanyi. Bocahe sing aran Susan pancen pinter nyanyi. Nanging sing dadi rada ngganjel, Susan durung nate nyanyi diiringi alat musik. Kamangka ing lomba mengko, anggone nyanyi kudu diiringi alat musik, wis ditemtokke yakuwi piano utawa gitar. [waca bacute...]

Wulanratri

Kababar | 26 September 2013 | Ora ana celathon

Wulanratri

Aku watuk-watuk, ngalihake kawigatene Wulanratri saka komputer. Kenya ireng manis kuwi tumoleh.

“Apa pareng nyuwun katalog perpus kene?” pitakonku.
“Nyuwun ora pareng, yen ngampil pareng,” semaure Wulanratri semanak.
“Oh iya. Karepku ya ngampil kuwi mau.”
Wulanratri mesem manis karo ngulungake buku kandel banget marang aku.
[waca bacute...]

Teks Sesorah Wakil Kelas X-XI ing Acara Pepisahan

Kababar | 28 August 2013 | Ora ana celathon

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bapak  Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu guru, karyawan  ingkang satuhu luhuring budi saha para kanca, siswa-siswi SMA …………  ingkang  kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin atur syukur dhumateng Gusti ingkang [waca bacute...]

Teks Sesorah Wakil Kelas XII ing Acara Pepisahan

Kababar | 28 August 2013 | Ora ana celathon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak  Kepala  Sekolah  ingkang  satuhu  kinabekten,  bapak ibu guru ingkang dahat  kinurmatans aha  kadang  kelas X saha XI ingkang kula tresnani.  Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung.  Ingkang  sampun  [waca bacute...]

Teks Sesorah Sabdatama Kepala Sekolah ing Acara Pepisahan Kelas XII

Kababar | 28 August 2013 | Ora ana celathon

Assalamualaikum wr.wb

Matur nuwun,

Salam kasugengan,salam karaharjan mugi tansah kajiwa kasirira dhumateng kula lan panjenengan sedaya Amin. [waca bacute...]

Teks Pranatacara Perpisahan kelas XII

Kababar | 28 August 2013 | Ora ana celathon

Assalamualaikum wr.wb.

Ingkang  kula  kurmati  Bapak  Kepala SMA………., Bp/Ibu Guru saha siswa SMA ………. ingkang satuhu ing pakurmatan.

Langkung  rumiyin  sumangga  panjenengan tuwin kula manengka puja wonten ing  ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, awit sedaya [waca bacute...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur