KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Supataning Macan tutul

Kababar | 22 April 2014 | Ora ana celathon

Ana macan tutul siji, kang satêmêne dadi amaning cêmpe, ngluwihi alane sajroning alas, ambêk adigang adiguna sarta ngandêlake ing rikat luwêse. Iku kêna ing kala, pasangane bocah angon kang wus kêrêp dimôngsa wêdhuse. [waca bacute...]

Singabarong lan Tikus

Kababar | 22 April 2014 | Ora ana celathon

Anuju sawijining dina ana singabarong lagi turu. Anuli ana tikus siji, wani-wani colat-colot ing sakiwa têngêne. singabarong tangi, tikus didêmak, sumêdya dipatèni amarga saking kumawanine, ananging banjur kèlingan [waca bacute...]

Kancil lan Bulus

Kababar | 22 April 2014 | Ora ana celathon

Ana bulus acalathu marang kancil, têmbunge: aku ora maido, yèn kowe pinunjul ing playu, ananging ayo padha nyoba balapan, sapa kang andhisiki têkan wêkasaning ara-ara iki. Têmbung mangkono iku ing atase si kancil [waca bacute...]

Samak LKS Kawuryan

Kababar | 15 January 2014 | Ora ana celathon

[waca bacute...]

Festival Kethoprak Mataram

Kababar | 10 October 2013 | Ora ana celathon

Ngrembug kethoprak iku ora mligi ngomongke bab ‘jaman biyen’. Kethoprak iku ‘proyeksi’; klebu mangsa kang bakal teka. Wiwitane, kethoprak iku kaya dene ‘pesta’: manungsa-manungsa kang ndhungkluk karana gumun marang donyane.

Korupsi

Kababar | 4 October 2013 | Ora ana celathon

Korupsi

Wayah esuk banyu bun tumetes saka pucuke godhong salak. Mangsa katelu pancen kekes tenan, marga angin kacampur bun kang njalari godhong Ian suket padha teles. Srengenge mlethek cahyane sumebar nembus sela-selaning godhong salak cumlorot kaya lampu sorot. Ayam Ian kambangan wus padha mudhun saka kandhang nuli golek pangan ana latar lan [waca bacute...]

Pituture Ibu

Kababar | 4 October 2013 | Ora ana celathon

Pituture Ibu

Saben-saben nyawang asil tulisanku kang kapacak ing majalah Djaka Lodang rasane marem, marem dudu amarga tulisanku wis apik banjur kapacak nanging amarga aku bisa nulis migunakake basa Jawa. lsih akeh tembung-tembung kang kudu diowahi, digoleki sing pantes, luwes, lan trep karo sing dakkarepake. Ya iki asil saka anggonku latihan nulis. [waca bacute...]

Pasemoning Ubarampe Upacara Adat Manten

Kababar | 30 September 2013 | Ora ana celathon

Pasemoning Ubarampe Upacara Adat Manten

a. Cengkir Gadhing
Cengkir utawi bebakalaning krambil, ngemu pralambang mudha, pralambang utawi pasemon guwa-garbaning jabang bayi, pralambang wadhahing turun (wiji). Kapilih cengkir gadhing, margi saking warninipun ingkang lajeng dados pralambanging praba (nur). Jene/gadhing punika ugi dados sanepa kaluhuran, [waca bacute...]

Balekna Rambutku

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Balekna Rambutku

Nalika Pak Mardikun tukang cukur teka, Suryantini marani anake arep dicukurake. Darwati Retno anak sapihan wadon rambute wis dawa. Anggone nyukur ora dilungguhake mung dipangku, amarga yen ora digondheli mesthi tansah obah. Sawise rampung anggone nyukur, Pak Mardikun ngringkesi uba rampene. Darwati Retno ndeleng [waca bacute...]

Teh Asin

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Teh Asin

Pengalaman kang bakal dak-aturke iki kedadean ana ing daleme Bulik Titik. Critane, wektu kuwi BuIik Titik lagi wae babaran anak nomer loro. Kaya adat saben ing desa, saben ana wong babaran utawa wong lara, akeh tangga-teparo kang teka saperlu ngaruhke. Dina sepisanan teka sakaRumah Sakit kabeh lumaku lancar. [waca bacute...]

Sarungan Kuwalik

Kababar | 27 September 2013 | Ora ana celathon

Sarungan Kuwalik

Nalika liburan sekolah aku berlibur ana ing kawasan Boyolali, ing daleme simbah, suwene seminggu. Mulane aktifitas apa wae taktandangi ana ing daleme simbah, yaiku sholat jum’at lan jum’atan neng mesjid sing cedhak omahe simbah. Aku ra nggawa sarung, mulane aku nganggo sarunge simbah. [waca bacute...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur