KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Babad Alas Nangka Dhoyong

Kababar | 19 October 2011 | Ora ana celathon

Babad Alas Nangka Dhoyong ;
Dumadine Kutha ‘Wonosari’

Wiwitaning carita ing wewengkon Sumingkar (saikine wilayah Sambi Pitu, Gunungkidul). Sumingkar iki miturut gotheking crita iki minangka Kutha Praja   Kabupaten Gunungkidul wektu iku; rikala Sultan Hamengkubuwana I madeg ratu ing Kraton Ngayogyakarta. Sumingkar cedhak karo tembung ‘sumingkir’. Mirid saka kahanan lan sejarahe masyarakat sakiwatengen Sambi Pitu, [waca bacute...]

Astirin Mbalela

Kababar | 19 October 2011 | 3 Celathon

Astirin Mbalela

[Suparta Brata, 1995, Lembaga Studi Asia]

1. Ngunut, Kutha Mboseni

Astirin prawan ndesa biasa, melu mbokdhene sing bakul sega pecel ing desa sisih kidul Kutha Ngunut. Kuwi tata laire. Sandhangane bedinan nggedhobroh diwenehi lungsuran saka mbok¬dhene. Rambute madhul-madhul ora tau kambon shampo lan jungkat. Driji sikile nyepor, kapalen lan erangen, saking jarange dicriponi. Gaweane saben dina ngewangi mbokdhene nandangi keperluan uba-rampene wong bakulan sega, ya mepe kayu, nggeneni janganan, nggodhog wedang, ndheplok kacang. Apa wae. Isih kudu [waca bacute...]

Kresna Duta

Kababar | 7 March 2011 | 3 Celathon

Melik anggendhong lali kang hanguwoh sengsarane liyan mangkono rasa merine Nata Agung ing Ngastina Prabu Duryudana, anggone meri marang kabegjane Pandhawa kanthi sembada nganakake Sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa kelakon jumeneng dadi Maharaja tegese ratuning para ratu. Pangarih-arihe Patih Sengkuni marang ratune, dheweke banjur gawe reka daya engga kalakon Pandhawa tinantang sesukan dhadhu.

[waca bacute...]

Sri Saddana

Kababar | 15 February 2011 | 1 Celathon

Sri Saddana
Crita naluri lan kapracayaning rakyat

Dewa Dewining Sandhang Pangan
Ana ing tanah Jawa lan liya-liyane, Dewi Sri iku kaanggep dadi dewining rejeki, dewining sandhang pangan, dewining para among tani, mula tansah digoleki, dipepetri, dipundhi-pundhi, aja nganti adoh, aja nganti pisah ing sadina-dinane. Tembung Sri asal saka basa Sansekreta utawa ‘Kawi’, kang tegese sorot, cahya, sarta kang endah banget, cocoge lan tembung kang [waca bacute...]

Pamrayogi Tumrap Têmbung Krama Têrtamtu

Kababar | 13 February 2011 | 1 Celathon

1.      Têmbung Caos lan Atur
Caos utawi saos lan atur, mênika têmbung krama inggil, ngokonipun weh utawi weneh; ênêripun minggah. Bedanipun, yen ingkang dipun-sukakakên mênika samukawis ingkang konkrit mawi têmbung caos, dene yen ingkang dipun-sukakakên sipatipun abstrak migunakakên têmbung atur. Tuladha: [waca bacute...]

Dhêdhasar Wêwatonipun Basa Krama

Kababar | 12 February 2011 | Ora ana celathon

1. Ngramakakên Tembung
a.       Têmbung-têmbung ngoko ingkang wontên kramanipun dipun-gantos têmbung krama, dene ingkang botên wontên kramanipun têtêp têmbung ngoko kemawon. Tuladha:
1)      Basa ngoko            : Aku arêp nggambar woh-wohan [waca bacute...]

Basa Krama Baku, Pacalathon, lan Boten Baku

Kababar | 12 February 2011 | Ora ana celathon

1. Basa Krama Baku lan Botên Baku
Ingkang dipun-wastani basa krama baku, inggih mênika basa krama ingkang nêtêpi wewatonipun basa, dene ingkang botên, dipun-wastani basa krama ingkang botên baku utawi kirang baku. Wêwatonipun basa krama namung satunggaling ancêr-ancêr ingkang dipun-idham-idhamakên (kaidah yang ideal), atêgês basa krama ingkang tus baku mênika awis-awis [waca bacute...]

Pigunanipun Basa Krama

Kababar | 12 February 2011 | Ora ana celathon

1. Pratelanipun
a)      Kangge wicantên kaliyan tiyang ingkang statusipun kirang langkung sami, sampun kulina, samidene ajen-ingajenan, nanging botên urmat sangêt.
b)      Kangge wicantên kaliyan tiyang ingkang statusipun langkung andhap, nanging dereng kulina, [waca bacute...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur