KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Pustaka

Pustaka (r)Aja (mung) Purwa

<<delok sawetara referensi  ke-Jawi-an liyane saka>>
kawuryan.com

Kaca iki paling ora linandhesan pemanggih mangkene:

Menungsa lair nggembol maneka pitakonan bab apa sing dirasa lumantar (panca) indrane, banjur nlesih, nglari wangsulan-wangsulane kang asring tumlusup jeru ing tetembunganing wong tuwane, sesepuhe, gurune, idholane, filsupe, psikologe, rajane, presidhene, kyai-ne, buyute; kepara ‘kaum purwa’ sing pinercaya minangka embahe pitung turun munggah, lan sakteruse.

Wangsulan-wangsulan mau minangka garan, utawa tesis, ing liya papan antitesis, ing liya wektu dumadi ‘konsep’, banjur gumulung-aprang nuju wangsulan sarwa anyar. Tambah diwasa manungsa ngrasa ‘ora marem’, ora gampang ngono wae percaya, kepara malah skeptis marang wangsulane dhewe. Manungsa banjur ngripta tetembungan kang maujud kitab, buku, manuskrip, file, angen-angen, carita-carita suci, tutur-tinular mitis-spiritual, lan sakteruse, saderma njejegake penggalihan manawa manungsa mbutuhake piranti pangeling-eling kanggo mangerteni urip lan uripe, banjur piranti mau bakal salin rupa sa-gage-ne wektu. Pinercaya. Diugemi. Salin rupa maneh.  Dikonstruksi. Mangkono sikluse. Ngono lakune.

Tarkadhang, sawetara manungsa (kang rumangsa) unggul, jalma pinilih, übermensch, insan-kamil, the choosen, manungsa omega, lan apa wae arane wong-wong ngene iki, kang wus manjalma madu, ora perlu wewujudan buku, kitab, lan sabangsane; dudu kuwi. Piwulang cetha ora mapan ing cathetan-cathetan, ananging ing aluse rasa.

Nanging, diwasa lan unggul iku ukuran saka jabaning pribadi. Arep kepiyea wae—minangka cekelan tumraping pribadi kang durung pana babar pisan— kawuryan.com merlokake cathetan-cathetan, uger isih timur ing kawruh apa wae.

Muga, samubarang kitab badhar dadi penggalihan, patrap-solah-bawa,  kang tansah ‘munggah’ enere, tansah ngrasa durung rampung parane, terus mamayu kamanungsane; rak kabeh ngelmu iku adhedhasar ta, Sadulur, lan duwe tujuwan? Ana unen-unen: maca sawijining manungsa (waca: persona) iku gumantung apa kang diwaca dening dheweke. Unen-unen liya: macaa terus ben tambah bodho!

Mula, para Sadulur sak-tankenakinaya-ning jagad iki: mangga, ijol-ijolan wacan(a) lan buku….! He..he..he..

Tata Bahasa Jawa Mutakhir

Tata Bahasa Jawa Mutakhir

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa; Kanisius

Kamus Jawa Kuna

Kamus Jawa Kuna; Zoetmulder

Kamus Kawi Jawa

Kamus Kawi Jawa; Winter

Kamus Unggah-ungguh Basa Jawa; Kanisius

Kamus Unggah-ungguh Basa Jawa

EYD Basa Jawa

EYD Basa Jawa; Kanisius

Bausastra Jawa; Prawiroatmojo

Bausastra Jawa; Prawiroatmojo

Serat Kandha Karawitan Jawi

Serat Kandha Karawitan Jawi; ITB

Tata Bahasa Jawa

Tata Bahasa Jawa; Purwadi

Sastra Jawa Tinjauan Umum

Sastra Jawa Tinjauan Umum; BP

Negarakertagama; Slamet Mulyana

Negarakertagama; Slamet Mulyana

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur