KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Ambal Warsa

Kababar | January 17, 2011 | Durung ana sing nyelathu

Acara ambal warsa andarbeni rong tatanan sing wigati, sepisan Syukur lan kapindho intropeksi. Syukur ngaturake unjuk syukur marang Gusti Allah sing maringi panjang yuswa lan kisah kesuksesane, intropeksi perlu ndeleng marang sing durung lan wis kelakon kanggo rinancang ing ngarep sing luwih becik lan prayoga ing tembene bisaa gagah kang jinangkah lan ginayuh becik.

Telung puluh enam tahun Paguyuban Mantren Jakarta (PAKEM), para mudha-mudhine bedhol Desa lunga menyang kutha. Jumlah anak putu cacahe wus 322 jiwa sing diiket dening para bebadra warga Mantren ing pangumbaran JABODETABEK pinangko wadhah silaturahmi ngraketake paseduluran lan kegiatan arisan, sing diadani saben-saben sewulan sepisan ing omahe anggotane. Para pangarsane sing ngedegake Paguyuban, Alhamdulillah isih padha diparingi panjang yuswa, kayadene pinapag obor sewu siniram banyu sewindu. Anak putu padha gembira suka, pinangka lelipur pepadhang rikala peteng gantilaning nala wong tuwa bisa kumpul lan tetep setya. Muga-muga wong atuwane lan pangarsane Paguyuban panjang yuswa bagas waras, renteng-renteng reruntungan nganti mimi lan mintuna.

Ngepasi ambal warsane kanggo mangayu bagya dina sing wigati tumrape PAKEM anak putu dina Minggu Pahing 4 April 2010 padha kumpul kabeh ana daleme Bapak Purwanto Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan Bintaro. Acara biasane kawiwitan jam 10.00 WIB diundur sabubare sholat dhuhur. Kabeh anak putu padha nindakake Sholat dhuhur berjamaah ana masjid Al Ihklas. Acara lagi bisa kawiwitan dening MC Mulyoto jam 12.30 WIB.

Pepeling sing ora dilali-lali dening pangandikane pendhirine Paguyuban Bapak Sutaryo, kabeh anak putu kudu handarbeni, hangrasawani tujuane Paguyuban, kabeh mau dipasrahke marang kawula mudhane beda panemu ora apa-apa nanging aja nganti Paguyuban ajar. ajur, ajer, lan kepedhotan obor, kudu dikendhaleni kanthi rasa tresna lan eling sedulur amarga kabeh mau isih kulit daginge, ora bebeda pangkat, derajat, bisa emong-kinemong, asah, asuh lan asih. Sing wis sukses kudu dedana weweh utawa sedhekah marang sapadhane, nglatih rasa lila legawa, lan patut tinuladha kanthi kinanthenan eklasing atine. Aja andarbeni umuk lan sombong, kabeh mau asale wong Desa, awake dhewe iki mung dimodhali pitutur kaya dene sing ditulis mas Kasno, rikala menyang kutha mung sangu sega wungkus lawuh tahu tempe lan lombok diiris banyu diwadhahi gendul, nyatane kabeh mau bisa laras lan kepenak. Mula jumbuh karo ambal warsane sing wis genep 36 tahun kudu guyub rukun, ora metang-metung untung lan rugi ing sanepan ancik-ancik pucuking eri: direwangi nyambut gawe nganti kesel nanging ora rumangsa tentrem. Paguyuban iki kayadene taneman bonsai, cilik ning regane larang, kaya unen-unen lingguh thenguk-thenguk bebasan anemu gethuk, mula kudu di uri-uri lan di rukti. Uga ora lali marang wutah getihe tanah kelahirane tetep ngrangkul wong tuwa sing kahanane wis padha ompong, kisut, lakune wis thikluk-thikluk. Wong Jawa handarbeni aksara Jawa: Hanacaraka, datasawala, padhajayanya, magabathanga. Ing tembung Nga-ba niyat ngajab becik, ing panjangka bisa kasembadan, supaya jinangkah lan jinangkung dening Allah Subhanahuwataala.

Kanggo unjuk syukur marang Gusti Allah, uga digawe tumpeng cacahe 36, nggambarake 36 tahun Paguyubane bisa kukuh bakuh ora mbedakake siji lan sijine, guyub lan rukun. Do’a dipimpin Pak Kasno, akeh sing padha mbrebes mili kelingan lelakon jamane rikala duksina sakawit, urip ana Desa mangan susah, nyandhang susah. Muga-muga bisa ndadekake tekading undhaking ngibadah marang Gusti Allah. Tumapak ing mangsakala akhir acara kanggo tigas tumpeng dening Pak Purwanto tinembanan dening Pak Taryo, Pak Tedjo, Pak Teko, sineksenan Wakil Ketua PAKEM Mas Martono. Anak putu bebarengan padha paring pisungsung tembang macapatan Dhandhanggula 2 pupuh sing dipandhu dening Pak Sagino, banjur diterusake Subakastawa, Srepegan Rangu-rangu, Srepegan Jalak Pita karangane pak Kasno, katon gayeng, tur nyamleng. Kanggo biaya uba rampene ambal warsa Paguyuban kanthi wragat umbyuk jer basuki mawa bea. Banjur diterusake kembul bujana andrawina mangan bebarengan mujudake rasa rukun agawe santosaning pasedulurane. Uripe wong Jawa kang tansah ngudi marang sikep hanebu sauyun, tansah condhong mring urip paseduluran, patembayatan, kayadene dhapuran tebu kang tansah gathuk tepung sambung sinambung antarane bongkot siji lan sijine. Aja nganti ngedohake paseduluran, sanak kadang pawong mitra, uga ora seneng mbebek utawa anut grubyuk. Kanggo nguri-uri kabudayan Jawa saben dina Sabtu malam Minggu dianakake acara Macapatan lan nabuh Gamelan slendro pelog ing daleme pak Kasno, pinangka ajang silaturahmi, tetep setya marang kabudayan, aja nganti kena gingsir dening kabudayan manca. Sapa maneh yen dudu awake dhewe sing nguri-uri lan ngrukti.

(Kapetik saking : http://www.manyaran.wonogiri.org/2010/04/07/asah-asuh-lan-asih)

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur