KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Kawruh Bab Campursari

Kababar | January 17, 2011 | 1 Celathu

Campursari yaiku jinising lelagon Jawa. Campursari tegese lelagon Jawa kang ngemot pirang-pirang aspek seni (sajrone lelagon pepak banget). Katitik saka lagu kang kerep dianggo campursari bisa wujud: lagu dolanan, langgam, gendhing sekar, sekar gendhing, tembang campursari, lan sapanunggalane. Tokoh campursari sing kondhang yaiku Manthous saka Gunungkidul. Sabanjure tuwuh penyanyi-penyanyi campursari liya kayata: Sunyahni, Didi Kempot, lan sapanunggalane. Instrumen sing dinggo ngiringi campursari, iku wujud gamelan tradisional Jawa lan instrumen musik nasional. Lelorone dianggo bebarengan kanthi trep, nganti kepenak dirungokke. Gabungan instrumen kasebut diangkah supaya tinemu harmoni seni campursari. Instrumen campursari sing kerep kanggo kayata: kendhang, demung, gong, rebab, piano, gitar, bass, lan drum.
Paraga kang nglagokake campursari diarani wiraswara utawa swarawati. Anggone nglagokake ngetutake unine gendhing. Yen sing nglagokake wong loro lanang wadon, bisa gentenan. Sing wadon bawa saha sing kakung nglagokake, dene wiyagane (sing nabuh instrumen) bisa nyenggaki. Anggone nglagokake bebas (merdeka), rong larik mandheg, banjur diselingi omong-omongan ora apa-apa. Lelagon campursari mono sing baku seneng, gumyak, lan nges swasanane. Biasane campursari asring kanggo nglelipur ing pahargyan apa wae, kayata pengetan 17 Agustus, supitan, tasyakuran, mantenan, lan sapanunggalane. Campursari uga asring dinggo lelagon dening pelawak, pendhagel, gara-gara ing wayang kulit, limbukan lan dhagelan kethoprak, lan liya-liyane.

Kang kalebu wujuding lelagon campursari:
1. Lagu campursari: Gethuk, Tamba Ati, Nonong, Randha Kempling, Hewes-hewes, Cucak Rawa, mBah Dhukun.
2. Sekar gendhing campursari: Pangkur Tanjung Gunung, Asmarandana, Kinanthi Sandhung, Mijil Kethoprak.
3. Gendhing sekar campursari: Randhu Kentir, Ayun-ayun, Puspawarna, Puspagiwang, Ibu Pertiwi.
4. Langgam campursari: Caping Gunung, Setya Tuhu, Wuyung, Yen ing tawang, Dadi Ati, Nyidham Sari.

5. Lelagon dolanan campursari: Ilir-ilir, Kupu Kuwi, Mnthog-menthog, Buta-buta Galak, Dhayohe Teka.

Celathon

1 celathon to “Kawruh Bab Campursari”

 1. ahmadijawa
  April 12th, 2011 @ 4:15 am04

  matur nuwun, lan kula nyuwun lilahipun bahan seratan punika kula angge mucala murid kula

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur