KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Pupur Sawise Benjut

Kababar | January 15, 2011 | Durung ana sing nyelathu

Raden Wiradarsana omahe gedong gede Siji, kang saemper mburi didelehi sentong telu, lawange pada saka mburi kabeh. Sakiwa-tengen lan mburine let limang depa pinageran bata, dene yen arep menyang pakebonan, ing mburi ana butulane, sarana lawang kori. Mungguh pager bata mau kang ngarep tepung lan pager temboking omah kang sisih ngarep.

Ing sawijining saSi, anake lanang Raden Wiradarsana dadi pangenten, paturone ing sentong tengah kang buri mau. Ing kono, kancinge lawang rusak, dene wong tuwane wes kerep parentah marang anake kang lagi dadi panganten mau, dikon ngundang tukang kayu, dipurih ndandani kancinge lawang iku, nanging ora dipaelu, mungguh ciptane anak lanang mau mangkene: “Ngarah apa ora nganggo kancing, dene ing njaba pagere bata duwur, korine gebyog santosa.”

Ora antara lawas, panganten mau kemalingan, Simpenane sandangan kongSi entek, weruh-weruh bareng esuk. Dene lebu wetune maling saka ing pakebonan marang longkang sarana anda, adane ditinggal sumende ing pager bata kono. Pangenten lanang during kongSi ngombe wedang ing wajah esuk, enggal lunga ngundang tukang kayu, bakal dikon ndandani kancing ing lawang kang rusak iku, dene kang wadon dikon aweh weruh marang wong tuwane, ing bab olehe kemalingan iku. Bareng kang wadon tutur, wong tuwane atakon: “Genduk! Lakimu saiki ana ing endi?” Kang tinakonan sumaur: “Samenika saweg kesah ngundang tukang kancing, bade dipunken ndandoSi kancing kori ingkang risak punika.” Bapakke celatu: “O, la iku ta wong kesed, wong bodo, wong ora ngimanake pituture wong tuwa, reka-reka pupur sawise benjut, esuk umun-umun teka ngundang tukang kayu, yen wong pinter lak nggoleki sisik melik.”

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur