KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Tanggap Wacana Atur Pepisahan saking Kepala Sekolah

Kababar | October 23, 2010 | Durung ana sing nyelathu

Tanggap Wacana Atur Pepisahan saking Kepala Sekolah

Assalamu’alaikum wr. wb.

Putra-putriku kelas telu sing tak tresnani, anak-anakku kelas siji lan !oro sing tak tresnani. Puja-puji syukur tansah katur marang Gusti kang Maha Wikan, dene wus kepareng paring karahayon marang umate kabeh.
Siswa kelas telu sing daktresnani, kang sadhela maneh bakal ninggal bangku pawiyatan iki. Abot sejatine bakal nguculake kowe kabeh. Nanging pancen kahanan kudu mangkono datan bisa diselaki maneh. Aku minangka wakil Bapak Ibu Guru ngaturake matur nuwun banget dene kowe kabeh bisa ngrampungake pasinaonmu ing pawiyatan iki kanthi wektu kang trep karo jangkane pendidikan. Aku minangka wakiling Bapak Ibu guru ora bisa menehi sangu kanggo putra-putriku saliyane sangu kapinteran kang wus kokgawa.

Ing saliyane iku, aku menehi pepeling marang kowe kabeh. Nadyan ta wus metu saka pawiyatan iki, sira isih kaanggep putra, nadyan wus adoh saka pawiyatan aja nganti nggawe kuciwaning pawiyatan lan gawe lingseme pawiyatan. Ala lan becike pawiyatan iki isih gumantung marang sira kabeh.
Aku mung bisa paring dedonga muga-muga kowe bisa nerusake ana ing pawiyatan kang luwih dhuwur. Bisa antuk prestasi kang bisa ngunggulake drajade pawiyatan iki.

Tak kira piwelingku takcukupi semene wae, rnbok menawa ana kurange saha tindak-tanduke Bapak Ibu guru sing kurang mranani penggalihmu aku minangka wakil tansah njalukake pangapura lan aku pribadi semono uga yen ana kurange anggonku menehi tanggap wacana aku mawantu-wantu njaluk pangapura.

Akhirul kalam billahittaufiq wal hidayah.
Wassaiamu’alaikum wr. wb.

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur