KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Atur Panampi Pasrahan Penganten

Kababar | October 23, 2010 | Durung ana sing nyelathu

Atur Panampi Pasrahan Penganten

Assalamu’alaikum wr. wb.

Kawula nuwun.

Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Bapak-bapak, ibu-ibu para tamu kakung sumawana putri, kadang muda-mudi ingkang satuhu kula tresnani, maliginipun Bp …………. sakulawangsa mangka duta saraya saking kadang besan sutresna, ingkang dahat sinudarsana.

Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami, mboten nami ngirangi tata trapsila, awit ngengeti papan saha kawontenan ingkang makaten, kapeksa kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan.

Panjenenanganipun Bp …………. (asmanipun ing¬ kang masrahaken) kula minangka sulih sarira Bp …………. sekaliyan ingkang wekdal punika mboten kuwawi matur, amargi Bp …………. sekaliyan nembe ngraosaken bombing mongkog ing penggalih, suka pari suka pikantuk sungsung tetalining katresnan ingkang tanpa pepindhan.
Langkung rumiyin Bp …………. sekaliyan ngaturaken puja-puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan dhateng Bp …………. sekaliyan, katitik ing wekdal punika Bp …………. sekaliyan bangkit ngajangi pawiwahan upacara srah-srahan.

Ingkang kaping kalih, kula pribadi tuwin Bp …………. sekaliyan ngaturaken pambagya rahayu wilujeng dhumateng rawuh panjenengan sadaya, ingkang sampun kanthi rahayu wilujeng nglarapaken sarat sarana palakrama saking dalem dumugining wisma punika.

Kaping tiganipun, sampun dipuntampi atur salam taklimipun Bp …………. sekaliyan ingkang lumantar panjenenganipun Bp …………. (ingkang ngaturaken pasrahan). Semanten ugi Bp …………. sekaliyan ugi ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsanipun Bp/lbu …………. kanthi pepuji mugi-mugi tansaha pinaringan sih kanugrahaning Pangeran, cinelakna ing suka rahayu Ian tinebihna ing godha rencana.

Kaping sekawan, Bp …………. sekaliyan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene Bp …………. sekaliyan kersa angenthengaken bot karepotanipun Bp …………. ingkang punika pasrahing temanten kakung dipuntampi kanthi suka renaning penggaiih. mBok bilih sadayanipun sampun samekta ing gati sri temanten kekalih tumunten badhe kadhaupaken.

Mawantu-wantu panyuwunipun Bp …………. seka¬liyan mugi panjenenganipun dalah para pangaraking temanten sadaya kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken suka pari
suka anggenipun lelenggahan kanthi mirunggan ngantos paripurnaning gati.
Minangka puputing atur mbok bilih anggen kula ngatur¬aken panampi punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kirang mranani anggen kula matur, awit cupet ing nalar kuthunging pemanggih, kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumebering samodra pangaksami.

Wassalamu’alaikum wr. wb.’ Nuwun.

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur