KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Tanggap Wacana Pambuka Mengeti Dinten Maulud Nabi

Kababar | October 23, 2010 | Durung ana sing nyelathu

Tanggap Wacana Pambuka Mengeti Dinten Maulud Nabi

Assalamu’alaikum wr. wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin saha muslimat ingkang dahat kinurmatan, saderengipun mangga sesarengan ngaturaken syukur alhamdulillah, dene kula panjenengan sami taksih pinaringan rahmat saha hidayatipun, katitik kula panjengan sekaiiyan taksih saged makempal wonten ing Masjid …………. riki.

Ing dalu {dinten) punika tanggal 12 Rabiulawal taun ……………. utawi tanggal …………. wulan ………… tahun …………… masehi, kita saged makempal wonten ing masjid ………. riki, ingkang saperlu mengeti maulid Nabi junjungan kita jenenganipun Nabi Agung Muhammad SAW, Rasullullah panutan umat Islam. Kula minangka ketua panitia penyelenggara pengetan Maulid Nabi ageng Muhammad Saw ing masjid riki ngaturaken gunging panuwun dhumateng para rawuh ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdal hangrawuhi pengetan wiyosipun kanjeng Nabi Muhammad, minangka pratandha sampun manteb lan raos sadhar dhumateng agami Islam minangka pitedah kebahagiaan agesang wonten ing ngalam donya dumugi akherat.mBoten langkung, kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng para mudha sanak sedherek ingkang sampun mbiyantu ngenthengaken saha tumut ngrigenaken pengetan Maulid Nabi punika. Kula minangka panitia penyelenggara mboten saged ngaturaken punapa-punapa kajawi pudya pudyastuti dhumateng Allah SWT mugi amal lan kesaenan panjenengan pikantuk lelintuingkang samurwatipun.Wondene inti saking pengetan punika badhe dipunwedharaken Bp Mubalegh ………….. saking …………….

Kula kinten rnenggah atur pambuka, kula cekapi semanten lan pengetan Maulid Nabi ing dalu punika kula bikak (kanthi tandha). Akhirul kalam bilfahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum wr. wb.
Nuwun !

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur