KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Temanten

Kababar | October 23, 2010 | Durung ana sing nyelathu

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu
Ing Pahargyan Temanten

Assalamu’alaikum wr. Wb
Kula nuwun !

Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya; mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Maha Welas Ian Maha Asih winantu sagunging karaharjan, karahayon, kabegjan, kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu.

Kawula nuwun! Keparenga kula sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe eca wawan pangandikan. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur, minangkani pamundhutipun ingkang hemengku gati, sepisan, ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, dene hajatipun Bp. ……….. sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih ………. sampun kalampahan dhaup kaliyan ………. rikala dinten ……… tanggal ……. jam ……. wonten ing …….. kanthi wilujeng nir ing sambekala.

Kaping kalihipun, Bp. ……….. sakulawarga kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.
mBoten kasupen, Bp. ……….. sekaliyan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek, pamong mitra, tangga tepalih, saha para kadang mudha-mudhi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon.
Sarehning Bp. ……….. sekaliyan mboten saged ngaturi lelintu punapa-punapa, sagedipun namung ngaturaken puji pa¬ngastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti ingkang Maha Agung, sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan.

Kaping tiganipun Bp. ……….. sekaliyan sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri penganten sekaliyan: sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya, sageda atut runtut dumugining kaken-kaken Ian ninen-ninen, rahayu kalis ing sambekala, tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT, dhumateng rama ibunipun, Ian para pinisepuhipun, sageda mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari Ian bangsanipun, murakabi dhumateng bebrayan agung.

Kaping sekawanipun, mbok bilih wonten kiranging trapsila susila para sanak sadherek ingkang tinanggenah among tamu anggenipun ngacarani bojakrama, saha kirang mranani angge¬nipun mapanaken palenggahan, miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan, kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami.

Ing wasana, sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan Ian lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak paripurnaning pawiwahan punika.
Minangka panutuping atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika kathah cupet cewet kuciwanipun, saha kirang trapsilaning atur, kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami.

Akhirulkalam, bilahittaufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Nuwun.

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur