KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Purwakanthi

Kababar | October 23, 2010 | 1 Celathu

Purwakanthi

Purwakanthi memper tegese karo sajak utawa rima. Sabenere, jinis lan jenenging purwakanthi uga ora akeh, yaiku: purwakanthi guru swara, manawa kang runtut swarane (lumrahe swara aksara menga/vokal); purwakanthi guru sastra, manawa kang runtut aksarane; purwakanthi guru basa lan purwakanthi lumaksita. Utawa isih akeh istilah liya kanggo tetenger araning purwakanthi:

1. Purwakanthi guru sastra
tata titi tentrem (sastra t)
sruwa sruwi sregep (sastra s, r)
kala kula kelas kalih (sastra k, l)
Suma Sumi lan Sumarni (sastra s, m)
dewa dewi lan danawa (sastra d, w)
tuwa-tuwa tuwas tiwas (sastra t, w)
waras wiris wareg (sastra w, r)
sluman slumun slamet (sastra s, l)
rasa risi rumasuk ati (sastra r, s)
asah asih asuh (sastra a, s, h)

2. Purwakanthi guru swara
sumi lan surati (swara i)
gajah nguntal srangkah (swara ah)
ya judheg ya buneg (swara eg)
ya bungah ya susah (swara ah)
sura marta jaya marta (swara a)
asu belang kalung wang (swara ang)
tunggak jarak mrajak (swara ak)
bung pring petung (swara ung)
sasore bendhe (swara e)
wong wedok kecenthok-centhok (swara ok)

3. Purwakanthi guru wanda
anak anung anindita (wanda a)
kadang katut (wanda ka)
bas basuki (wanda ba)
kadang kadean (wanda ka)
sugih singgih (wanda gih)
criwis cawis (wanda wis)
entek entung (wanda en)
bandha bandhu (wanda ban)
tandang tanduk (wanda tan)
rigen mugen tegen (wanda gen)

4. Purwakanthi lumaksita
Urip iki ora angel,
angele sok ginawe dhewe,
dheweke tan ngrasa bisa,
bisane mung nyadhong dhawuh,
dhawuhe Kang Murba Amasesa.
Ngelmu iku luwih pangaji,
ajine datanpa tandhing,
tandhingna bandha lan arta,
arta iku gampang sirna,
sirnane tan petung wektu,
wektune ilang saben mangsa,
mangsa iku gunakna ngupadi ngelmu.

5. Kajaba iku uga bisa migunakake istilah: purwakanthi purwawanda, purwakanthi madyawanda, wasanawanda, purwagatra, wasanagatra, lan sapanunggalane.

(dening Subalidinata)

Celathon

1 celathon to “Purwakanthi”

 1. loe gue end
  September 18th, 2011 @ 4:15 pm09

  horeee

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur