KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Wangsalan

Kababar | October 23, 2010 | Durung ana sing nyelathu

Wangsalan

Wangsalan yaiku unen-unen kang ngemu teges badhean, kaya dene cangkriman utawa tebakan. Tembung ‘wangsalan’ nunggal teges karo ‘wangsulan’. Ing sajroning wangsalan ngemu unen-unen, lan unen-unen iku mbutuhake wangsulan minangka batangane.

Wangsalan ana kang kaprah lan tinemu ing paguneman padinan lan mengku karep tartemtu, tur saben wong ngerti karepe. Yen ana wong muni: ‘Eh, bocah cilik mono aja ngroko cendhak’, sing diajak guneman ngerti, karepe ‘aja neges-neges’, rokok cendhak iku tegesan. Ana wong martamu, sing duwe omah mbagekake karo celathu: ‘E, njanur gunung temen!’, karepe ‘kadingaren’. “Janur gunung” bedhekane “janur aren”. Ana bocah ngaku-aku duweking liyan, banjur disendhu: ‘E, aja ngedom kreteg!’. “Dom kreteg’ iku ‘paku’.

Wangsalan uga akeh tinemu ing kasusastran, lumrahe rinakit ing basa pinathok tur rinengga. Ana uga kang sinawung ing tembang Macapat. Ing seni karawitan sok kanggo umpak-umpak ing gendhing. Tuladhane:

1. Wangsalan padinan
Isih enom kok njangan gori. (jangan gori = gudheg)
Ditakoni malah ngembang suruh. (kembang suruh=drenges)
We, kok banjur ngewoh kesambi. (who kesambi=kucacil)
Ya, aku gelem, nanging balung jagung lho! (balung jagung=janggel)
Wah, sajake lagi nglapa mudha. (klapa mudha = degan)
Kowe iku, kok mung mutra bebek. (putra bebek = meri)
Jenang gula, Mas, welingku wingi! (jenang gula = glali)
Dheweke lagi madder bungkuk. (wader bungkuk = urang)
Anggone nyambut gawe mung nguler kambang. (uler kambang = lintah)
Wong mung guyon wae kok njur mentil kacal. (pentil kacang = besengut)
Wah, nyega mambu. Aja ngono, Yu! (sega mambu = amer)
Jenang sela, Mas. Kula boten mampir. (jenang sela = apu)
Lha rak mbalung ula, apa-apa dipangan! (balung ula = gragasan)

2. Wangsalan kang rinacik ukara
Ayam wana, ywa nasar tindak dursila. (bekisar)
Balung janur, nyata sira mangka usada. (sada)
Balung klapa, ethok-ethok ora priksa. (bathok)
Balung ula, dakgagas gawe rekasa. (gragasan)
Bebek rawa, yen uwis enggal mrenea. (mliwis)
Cagak griya, tan yogya duhka nastapa. (saka)
Carang wreksa, nora gampang nganggit ukara. (pang)
Cecak toya, aja mingkar ing ubaya. (baya)
Cubung wulung, asiha maring sasama. (tlasih)
Damar mancung, cupet temen nalarira. (upet)
Dewanata, saru temen tindakira. (Guru)
Doming jala, aja seneng coba-coba. (coba)
Dhadhung peksi, mangsa kala tindak mriki. (kala)
Enthong palwa, tindak salah tanpa prayoga. (welah)
Gayung sumur, amba sadermi umatur. (timba)
Gelang sweda, yen lali nuli elingna. (ali-ali)
Gender wreksa, bobot timbang aneng sira. (gambang)
Impen nyata, bandara asing mring amba. (daradasih)
Jae wana, poyang-paying solahira. (lempuyang)
Jalak pita, adhang-adhang sihing bapa (podhang)
Jamang wakul, aja kurang ing pamengku. (wengku)
Kapi jarwa, dakpethek mangsa luputa. (kethek)
Kapi kresna, wong petung nora prayoga. (lutung)
Kasut wreksa, paran bayan wartanira. (gamparan)
Kawi sekar, kang sregep ngapus pustaka. (puspa)
Kawis wana, budi alus tur prasaja. (maja)
Kendhal jeram, mangga sareng uluk salam. (sereng)
Kendhal pipa, klelat-klelet tan prayoga. (klelet)
Kendhal teko, sun anti tan teka-teka. (weka)
Kelor wana, aja eru mring bandara. (weru)
Kukus gantung, sawangane sajak bingung. (sawang)
Laler gora, watak wengis tan utama. (pitak)
Macan wisma, memancing tindak duraka. (kucing)
Mendhung seta, lega legawaning driya. (mega)
Menyan seta, tuwas tiwas labuh nyawa. (tawas)
Nata mudha, kepati sengseming driya. (adipati)
Ombak agung, pakulun nyuwun panggunggung. (alun)
Pandhan wisma, ati panas tan saranta. (nanas)
Pandhu putra, den tata sabarang karya. (Puntadewa)
Peken alit, pangajab mangsa wurunga. (warung)
Pucang wana, dhang-dhang sihing bandara. (sadhang)
Roning kamal, mumpung anom sing tawakal. (sinom)
Sarpa kresna, mung andika sun pracaya. (dumung)
Sarung jagung, abot entheng wani tanggung. (klobot)
Taji kisma, sun kudang dadi sujanma. (luku)
Udan riris, sugih miskin wis ginaris. (grimis)
Uler kambang, amba titah mung cumadhang. (lintah)
Ula langking, ngumungna kabeh piweling. (dumung)
Yuyu agung, pinething dadya tumenggung. (kepithing)

3. Wangsalan kang dumadi saka rong ukara utawa rong gatra. Gatra kapisan minangka wangsalan (cangkriman), ukara kapindho minangka bedhekane utawa wangsulane.
Tualadha:
Gentha dara, ari Senen basa kuna. (sawangan; Soma)
Sawangane, narima asrah ing jiwa.

Ancur kaca, kaca kocak munggwing netra. (banyu rasa; tesmak)
Den rinasa, tindak mamak tan prayoga.

Ari Sena, Sena gelung minagkara. (Arjuna; Wrekodara)
Puji arja, mrih antuk sihing bandara.

Balung pakel, gendheyo sisaning kalong. (pelo; sontrot)
Kari loke, ketanggor padha jarote.

Bayem harda, hardening ngrasuk busana. (lateng; besus)
Mari anteng, besuse kaya katara.

Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra. (pang; pati urip)
Nora gampang, wong urip ing alam donya.

Cubung wulung, wulung wido mangsa rowang. (tlasih, alap-alap)
Asiha, alapen badan kawula.

Durna putra, putra-putri ing Mandura. (Aswatama; Sumbadra)
Janmotama, pinuji sinuba-suba.

Dhikir Buda, Buda Manis yen jinarwa. (puja; Rebo Legi)
Amemuja, mbeboleh margane begja.

Gayung sumur, kewan gung granane dawa. (timba; esthi)
Aja kemba, mangesthi saliring karya.

Jarwa palwa, palwa kandheg ing samodra. (prau; labuh)
Prasajaa, nglabuhi tindak utama.

Jenang sela, sela lembat ing narmada. (apu; wedhi)
Den pepundhi, wulang wuruking pandhita.

Kukus gantung, taru wilis lalap tedha. (sawang; luntas)
Sun sesawang, cah sigit ngentasi karya.

Kolik priya, priya tinilar kang garwa. (tuhu; dhudha)
Lamun tuhu, pepadha tresna ing kalbu.

Kresna putra, putrane sang Dananjaya. (Samba; Abimanyu)
Sing sambada, nyenyuwun maring Hyang Suksma.

Kroncong asta, pithing alit welut wana. (gelang; ula)
Ja sumelang, cah ayu sun ela-ela.

Lembu rekta, kucing gung saba ing wana. (bantheng; sima)
Pathenthengan, ulahing janma brangasan.

Mamet tirta, tirta manis wit kalapa. )ngangsu; legen)
Suka rena, kalegan ancasing driya.

Medhar sabda, sabda kang kladuk sudira. (guneman; wani)
Den tumanem, memuni wedharing cipta.

Marga tirta, tirta mijil ing sarira. (urung-urung; kringet)
Jinurungna, kriya kridhaning wardaya.

Nata dewa, dewa kang sirah dipangga. (Pramesthi; Gana)
Mangesthia, tindak-tanduking sujana.

Ngreka puspa, puspa seta rum gandanya. (nggubah; mlathi)
Nggubah basa, basa pangesthining rasa.

Ngreka wreksa, wreksa langking sisa agni. (ngukir; areng)
Lenging piker, binareng krenteging ati.

Petis manis, sarining kaca benggala. (kecap; banyu rasa)
Aja ngucap, yen durung tunggal sarasa.

Pita jarwa, jarwane tembung usada. (kuning; tamba)
Ninging cipta, sinuba ing rasa mulya.

Rema seta, wanara raja Kiskendha. (uwa; Sugriwa)
Pra wanita, den asih tresna ing garwa.

Saron bumbung, bumbung lit sumbering swara. (angklung; suling)
Cecengklungen, ngeling-eling mring paduka.

Sarpa kresna, arine raja Ngalengka. (dumung; Kumbakarna)
Mung andika, sun pinta ngentasi karya.

Sendhang arga, arga geni lor Ngayoja. (tlaga; Merapi)
Mangga-mangga, api-api tan uninga.

Sopir kreta, kreta muluk ing gagana. (kusir; motor mabur)
Siring nala, ambudi suburing praja.

Teken palwa, palwa agung manca nagari. (satang; sekoci)
Nora ngetang, lara lapa saben wanci.

Tepi wastra, wastra tumrap pranaja. (kemadha; kemben)
Tanpa tidha, saben ari nambut karya.

Uler toya, toya mijil saking netra. (lintah; eluh)
Satitahe, uger nora ngluh ing driya.

Uwi wana, wana kang wus tinarbuka. (gadhung; talun)
Adol gendhung, angelun isining donya.

Wohing tanjung, wanara anjani putra. (kecik; Anoman)
Becik apa, wong anom suthik rekasa.

Welut wana, walang wilis sabeng arga. (ula; gambuh)
Atur kula, anggambuh mring Hyang Wisesa.

We ing wreksa, wreksa kang rineka janma. (tlutuh; golek)
Wus kapatuh, mbudidaya golek praja.

4. Wangsalan sinawung ing tembang

Sinom
Jamang wakul Kamandaka,
kawengku ing jinem wangi,
kayu malang munggeng wangan,
sun wota sabudineki,
roning kacang wak mami,
yen tan panggih sira nglayung,
toya mijil sing wiyat,
roning pisang leash ing wit,
edanira tan waras dening usada.
(Babad Pasir: IV.4)

Kinanthi
Sastra pangandheging kidung,
sudarma Basudewaji,
ngestu pada mring kusuma,
manjanma ping sakethi,
pusara pangiket gangsa,
tumutur tan sedya kari.
(Mangkunagara IV, Manuhara: II, 11)

(dening Subalidinata)

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur