KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Tembung Ngoko-Krama-Krama Inggil

Kababar | October 20, 2011 | 1 Celathu

Tembung Ngoko, Tembung Krama,

Tembung Krama Inggil

Petungan

Ngoko

Krama

Ora Prayoga

1 meter sameter sameter satunggal meter
1 kilo-gram sakilo-gram sakilo-gram satunggal kilo-gram
. . . . . . . sapiring salancaran (krama), sa-ambengan (krama inggil) satunggal lancaran (krama), satunggal ambengan (krama inggil)
. . . . . . . saomah sagriya, sadalem satunggal griya, satunggal dalem
. . . . . . . sadina, sedina sadinten, sedinten satunggal dinten
. . . . . . . sasasi, sesasi sawulan, sewulan satunggal wulan

 

Peranganing Badan

Ngoko

Krama

Krama Inggil

alis alis imba
ati ati galih
ati manah panggalih, penggalih, galih
awak badan sarira, salira
balung balung tosan
bangkekan bangkekan pamekak, wangkingan
bathuk bathuk palarapan
bokong bokong pocong
brengos brengos rawis
cangkem lesan tutuk
dlamakan dlamakan pada
driji driji racikan
dhadha dhadha jaja
dhengkul dhengkul jengku
epek-epek epek-epek gumpita
embun-embun embun-embun pasundhulan
geger geger pengkeran
getih rah ludira, rudira
githok githok griwa, julukan
godheg godheg gumbala
gulu gulu jangga
gusi gusi wingkisan
idep idep ibing
ilat ilat lidhah
itil itil prana
irung irung grana
janggut janggut kethekan, sadhegan
jenggot jenggot gumbala
kempol kempol wengkelan
konthol konthol palandhungan, plandhungan
kuku kuku kenaka
kuping kuping talingan
lambe lambe lathi
lengen lengen pamenthangan
mripat, mata mripat paningal, tingal, soca
palanangan, peli pajaleran, peli kalam
pawadonan, tempik pawestren, tempik badhong
penthil penthil mindri
pipi pipi pangarasan
pundhak pundhak pamidhangan
pupu pupu wentis
rai rai pasuryan
rambut rambut rikma, rema
sirah, endhas sirah mastaka, mustaka, mestaka
silit silit jubur
susu susu payudara, prembayun
tangan tangan asta
ugel-ugel ugel-ugel pagelangan
untu untu waja
unyeng-unyeng unyeng-unyeng panengeran
usus usus jaringan
uwan uwan sulam
weteng weteng padharan
wudel wudel nabi

Panganggo Ubarampe Bale Omah

Ngoko

Krama

Krama Inggil

ali-ali ali-ali sesupe, supe
bantal bantal, kajang sirah kajang mastaka, kajang mustaka
bebed bebed nyamping
boreh boreh konyoh
cangkir cangkir tuwung
cemethi cemethi tembung
cundhuk cundhuk sangsangan
dodod dodod kampuh
iket iket dhestar
jarit, jarik sinjang nyamping
gelang gelang binggel
gelungan gelungan ukel
jamu jampi loloh
jungkat serat pethat
kacu kacu usap asta
kalung kalung sangsangan
kemben kemben kasemekan
kemul kemul singeb
keris dhuwung wangkingan
klambi rasukan ageman rasukan
kuluk kuluk makutha, panunggul, wangkidan
lapak lapak kambi
 • omah
griya dalem
paidon paidon pakecohan, kecohan
panganan tetedhan dhaharan
panganggo pangangge pangageman
pngilon pngilon paningalan, tingalan
pedhang pedhang sabet
pilis pilis larik, sigit
piring lancaran ambengan
pupur pupur tasik
sabuk sabuk paningset
sandhal sandhal kasut pada
sandhangan pangangge ageman, busana
susur susur panasar
tapih tapih nyamping
teken teken panjenengan, tungkat, rotan
tesmak, kaca mripat tesmak, kaca mripat kaca tingal

 

Tembung Wilangan

Angka

Ngoko

Krama

1

siji satunggal, setunggal

2

loro kalih

3

telu tiga

4

papat sakawan, sekawan

5

lima gangsal

6

enem enem

7

pitu pitu

8

wolu wolu

9

sanga sanga

10

sapuluh, sepuluh sadasa, sedasa

11

sawelas, sewelas sawelas, sewelas

12

rolas kalih welas

13

telulas tiga welas

14

patbelas kawan welas

15

limalas gangsal welas

16

nembelas nembelas

20

rongpuluh kalih dasa

21

salikur selikur

22

rolikur kalih likur

23

telulikur tiga likur

24

patlikur kawan likur

25

selawe salangkung

26

nemlikur nemlikur

30

telung puluh tigang dasa

31

telung puluh siji  tigang dasa setunggal

32

telung puluh loro  tigang dasa kalih

40

patang puluh kawan dasa

41

 patang puluh siji kawan dasa satunggal

42

 patang puluh loro kawan dasa kalih

43

 patang puluh telu kawan dasa tiga

44

 patang puluh papat kawan dasa sekawan

50

seket seket

51

seket siji seket satunggal

54

seket papat seket sekawan

60

sawidak, suwidak sawidak, suwidak

63

suwidak telu suwidak tiga

70

pitung puluh pitung dasa

72

pitung puluh loro pitung dasa kalih

80

wolung puluh wolung dasa

84

wolung puluh papat wolung dasa sekawan

90

sangang puluh sangang dasa

100

satus satus

101

satus siji satus satunggal

110

satus sepuluh satus sedasa

114

satus patbelas satus kawan welas

140

satus patang puluh satus kawan dasa

224

rongsatus patlikur kalih atus kawan likur

325

telung atus selawe tigang atus selangkung

423

patang atus telu likur kawan atus tiga likur

500

limang atus gangsal atus

600

nem-atus nem-atus

1000

sewu sewu

4000

patang ewu kawan ewu

5000

limang ewu gangsal ewu

10000

sepuluh ewu, saleksa sedasa ewu, saleksa

40000

patang puluh ewu kawan dasa ewu

1000000

sayuta, samliyun sayuta, samliyun

100000000

satus yuta, satus milyun satus yuta, satus milyun

2/3

rong pra telon kalih pra tigan

2,3

loro telung pra dasan kalih tigang pra dasan

 

 

Celathon

1 celathon to “Tembung Ngoko-Krama-Krama Inggil”

 1. Kendrick
  November 17th, 2011 @ 4:15 pm11

  The information on this post is handy.

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur