KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Ki Timbul Seda

Kababar | October 19, 2011 | Durung ana sing nyelathu

KI TIMBUL HADI PRAYITNO SÉDA
(Jogja TV, 10 Mei 2011 06:57 WIB)

 Donyaning pedhalangan nandhang duhkita. Satunggaling dhalang kawentar Ngayogyakarta, Ki Timbul Hadi Prayitno, séda dinten Selasa énjing(10/5), wanci jam 01.30 WIB. Layonipun Ki Timbul salajengipun dipun leremaken ing griya duhkita ing Jalan Parangtritis, Patalan, Jetis Bantul lan dipun sarèkaken dinten Selasa siyang(10/5).

 

 

 

Narasi:

Ki Timbul séda awit nandhang sakit sarta jalaran sampun yuswa sepuh. Putra pambajengipun swargi Ki Timbul, Prof. Kasidi mratèlakaken,  sadèrèngipun séda Ki Timbul naté mondhok ing rumah sakit. Ananging swargi Ki Timbul boten purun mondhok ing rumah sakit lan nyuwun dipun upakawis ing griya.  Ki Timbul séda ing yuswa 79 taun lan nilar putra 14. Wiwit énjing, atusan warga sampun katingal layat ing griyanipun swargi Ki Timbul.

Kejawi punika, putra angkatipun swargi Ki Timbul, Mugiyono nelakaken kaget mireng sédanipun Ki Timbul. Sinaosa swargi naté dipun upakawis ing ICU salah satunggaling rumah sakit, ananging boten ngetingalaken tandha bilih Ki Timbul badhé séda.

Nalika taksih sugeng, swargi Ki Timbul Hadiprayitno kawentar minangka dhalang ingkang tansah nggegegi ringgit gagrag Ngayogyakarta.  Kepara, swargi Ki Timbul ugi naté ndhalang ing Istana Negara, sarta ing London, Inggris. Kejawi punika, swargi Ki Timbul ugi asring dipun timbali ndhalang ing dalemipun swargi Gusdur, ing Ciganjur, Jakarta Selatan. Layonipun Ki Timbul Hadiprayitno salajengipun dipun sarèkaken ing Pasarèyan Désa Patalan, Jetis, Bantul. (Anang Zainudin)

Celathon

Ninggali Tetembungan

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur