KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Kucing-kucing Diraupi

[Serial Carita Bebasan lan Saloka] Ing sawijining taun kang kepungkur ana warta, ana sawijining priyayi kutha, kagungan gawe ndhaupake putrane wadon. Dene besane priyayi ing liya kutha. Mungguh olehe memantu priyayi kang kagungan putra wadon mau

Tinggal Glanggang Colong Playu

[Serial Carita Bebasan lan Saloka] Ing sawijining desa, ana wong loro padha tangga, ing wayah sore kang siji sanja marang sijine. Ana wong kono padha jagongan sinambi omong, suwe-suwe kang duwe omah angomong, tembunge, “Adhi, ing kene biyen ana wong siji, aran

Klenting Wadhah Masin

[Serial Carita Bebasan lan Saloka] Saprene duga-duga wus ana sawindu, ana caritane wong wadon siji, becik rupane. Wong wadon mau, awit umur rolas taun: lola, sarta banget kekurangane. Sarehne ora ana kang mengkoni, dicandhak ing grema, diicuk-icuki amrih mituruta

Ngaub Awar-awar

[Serial Crita Bebasan lan Saloka] Lurah desa aran Sutrawangsa: sugih. Ing sawijining dina ngladekake perkara marang negara; nalika arep budhal kang wadon nggawani dhuwit rong anggris dikon nukokake sutra bakal kulambi

Gotong Mayit

[Serial Crita Bebasan lan Saloka] Ana sudagar duwe anak loro, kang tuwa wis duwe anak bojo, adedunung ing Negara adoh, dene kang enom isih jaka. Ing sawijining dina, sarehne jaka mau wis lawas ora ketemu lan kakangne, ing wayah sore pamit

Ambal Warsa

Acara ambal warsa andarbeni rong tatanan sing wigati, sepisan Syukur lan kapindho intropeksi. Syukur ngaturake unjuk syukur marang Gusti Allah sing maringi panjang yuswa lan kisah kesuksesane, intropeksi perlu ndeleng marang sing durung lan wis kelakon kanggo rinancang ing ngarep sing luwih becik lan prayoga

Aja Rumangsa Bisa

Ngelmune Kyai Petruk Kanthong Bolong, Kuncung ireng pancal putih, Swarga durung weruh, Neraka durung wanuh, Mung donya sing aku weruh, Uripku aja nganti duwe mungsuh. Ribang bumi ribang nyawa, Ana beja ana cilaka, Ana urip ana mati, Precil mijet wohing ranti, Seneng mesti susah, Susah mesti seneng, Aja seneng nek duwe,

Ana Dhaulate Ana Begjane

Durung pati lawas, ana maling aran Si Guna, lunga memaling ana sawijining desa, mungguh lakune tanpa kanca, tekane ing desa kang diseja wayah tabuh pitu sore, labuhe ing desa kono metu ndalan bae; ana sajroning desa,

Kaya Kere Nemoni Malem

Ana wong bangsa Encik, awit umur rolas kongSi ndungkap umur patang-puluh taun, tansah dadi batur Walanda; salawase ana ing palandan, yen mangan rikatan bae, jalaran yen lagi mangan sok diundang,

Pupur Sawise Benjut

Raden Wiradarsana omahe gedong gede Siji, kang saemper mburi didelehi sentong telu, lawange pada saka mburi kabeh. Sakiwa-tengen lan mburine let limang depa pinageran bata, dene yen arep menyang pakebonan, ing mburi ana butulane, sarana

Tunggak Kalingan Rone

Durung pati lawas ana kemasan, misuwur ing pasugihane, adedunung cedhak lan pasar kewan, sarta misuwur yen kemasan iku demen ngempitake barang wana-warna.

delok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur