KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Teks Sesorah Wakil Kelas X-XI ing Acara Pepisahan

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Bapak  Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu guru, karyawan  ingkang satuhu luhuring budi saha para kanca, siswa-siswi SMA …………  ingkang  kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin atur syukur dhumateng Gusti ingkang

Teks Sesorah Wakil Kelas XII ing Acara Pepisahan

Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak  Kepala  Sekolah  ingkang  satuhu  kinabekten,  bapak ibu guru ingkang dahat  kinurmatans aha  kadang  kelas X saha XI ingkang kula tresnani.  Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung.  Ingkang  sampun 

Teks Sesorah Sabdatama Kepala Sekolah ing Acara Pepisahan Kelas XII

Assalamualaikum wr.wb Matur nuwun, Salam kasugengan,salam karaharjan mugi tansah kajiwa kasirira dhumateng kula lan panjenengan sedaya Amin.

Sesorah Bab ‘Kearifan Lokal’

Nuwun, Agunging pakurmatan konjuk dhumateng para rawuh, kakung sumawana putri, mirungganipun dhumateng para kadang mudha ingkang tansah manggih karaharjan. Nyuwun agunging pangaksama wondene kula sampun kumawantun madeg matur wonten ing ngarsa

Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa

Nuwun, Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …, nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu, para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung

Tanggap Wacana Peresmian Wisma

Tanggap Wacana Peresmian Wisma Assalamu’alaikum wr. wb. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang satuhu bagya mulya, matur nuwun sanget dhumateng juru panata adicara ingkang sampun maringi wekdal dhumateng kula supados ngaturaken tanggap wacana pambuka peresmian wisma kados ingkang sampun karantam wonten ing rantamaning adicara.

Tanggap Wacana Pelantikan Pengurus

Tanggap Wacana Pelantikan Pengurus Assalamu’alaikum wr. wb. Pengurus enggal ingkang kula tresnani, para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Sasampunipun pengurus ingkang enggal sampun kabentuk, pramila wekdal pelantikan badhe dipuntindakaken. Pengurus enggal ingkang sampun kapilih

Tanggap Wacana Nguntabaken Jemaah Haji

Tanggap Wacana Nguntabaken Jemaah Haji Bissmillahirochmanirrochim Assalamu’alaikum wr.. wb. Allahuma labaik, lasyarikalahulabaik. Bapak-bapak, Ibu-ibu para rawuh ingkang satuhu kinurmatan. Mangga kita sami ngaturaken syukur alhamdulillah ing ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang taksih paring rahmat saha hidayah dhumateng panjenengan sadaya dalah kula,

Tanggap Wacana Ngadeging Badan Usaha

Tanggap Wacana Ngadeging Badan Usaha Assaiamu’aiaikum wr. wb. Para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Puja puji katur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun, katitik panjenengan sadaya saha kula taksih

Tanggap Wacana Mengeti Dinten Pahlawan

Tanggap Wacana Mengeti Dinten Pahlawan Assalamu’alaikum wr. wb. Bapak-bapak, Ibu-ibu warga negari Indonesia ingkang kinurmatan. Ing saben tanggal 10 Nopember bangsa Indonesia tansah mengeti dinten ageng inggih punika dinten Pahlawan. Kados sampun kacetha bilih rikala tanggal 10 Nopember 1945, ing kutha Surabaya wonten prastawa perang ageng antawisipun arek-arek Surabaya ngusir penjajah ingkang mbonceng Inggris (Sekutu) [...]

Tanggap Wacana Mengeti Dinten Koperasi

Tanggap Wacana Mengeti Dinten Koperasi Assalamu’ahikum wr. wb. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tuwin para sedherek ingkang satuhu kinurmatan, mangga kita monjukaken puja miwah puji syukur wonten ing ngarsaning Gusti Allah SWT ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dhumateng kula

delok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur