KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A)

Pitedah Maos Bausastra Djawa

Baoesastra Djawa INGKANG NGIMPUN W. J. S. POERWADARMINTA KABANTU C. S. HARDJASOEDARMA J. CHR. POEJASOEDIRA INGKANG KANGGE ANCER-ANCER SERAT BAOESASTRA DJAWI-WLANDI KARANGANIPUN DR. TH. PIGEAUD ING NGAYOGYAKARTA KAECAP ING PANGECAPAN J. B. WOLTERS’ UITGEVERS = MAATCHAPPIJ N.V. GRONINGEN, BATAVIA, 1939 scottweg 5

Kamus Jawa – Jawa

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 01: A) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 02: B) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 03: Kh) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 04: D) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 05: J) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 06:Dh) Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 07: E) [...]

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur