KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Dhadhung

Jenenge, lan dadi undang-undangane, Dhadhung; mbuh ngapa simboke menehi tenger iku. Upama ditegesi mono ncen getir, geter. Mosok, anake diwenehi jeneng nunggal teges karo tali kanggo nyencang kewan. Krungu rerasane simbok-bapake sawijining wektu jeneng iku titipane simbahe. Simbahe biyen kondhang dadi tukang nambani kewan. Tumrape bocah-bocah sepantarane jaman cilik, jeneng mau ora elite blas. Najan [...]

Korupsi

Korupsi Wayah esuk banyu bun tumetes saka pucuke godhong salak. Mangsa katelu pancen kekes tenan, marga angin kacampur bun kang njalari godhong Ian suket padha teles. Srengenge mlethek cahyane sumebar nembus sela-selaning godhong salak cumlorot kaya lampu sorot. Ayam Ian kambangan wus padha mudhun saka kandhang nuli golek pangan ana latar lan

Pituture Ibu

Pituture Ibu Saben-saben nyawang asil tulisanku kang kapacak ing majalah Djaka Lodang rasane marem, marem dudu amarga tulisanku wis apik banjur kapacak nanging amarga aku bisa nulis migunakake basa Jawa. lsih akeh tembung-tembung kang kudu diowahi, digoleki sing pantes, luwes, lan trep karo sing dakkarepake. Ya iki asil saka anggonku latihan nulis.

Wulanratri

Wulanratri Aku watuk-watuk, ngalihake kawigatene Wulanratri saka komputer. Kenya ireng manis kuwi tumoleh. “Apa pareng nyuwun katalog perpus kene?” pitakonku. “Nyuwun ora pareng, yen ngampil pareng,” semaure Wulanratri semanak. “Oh iya. Karepku ya ngampil kuwi mau.” Wulanratri mesem manis karo ngulungake buku kandel banget marang aku.

Sadulur Angkat

Sadulur Angkat [Widi Widayat, Wasiyating Biyung, Semarang, 1966] Antarane jam wolu bengi Harwani lan Gunawan sakanake wis mulih saka lungan. Bareng ngerti yen tamune Mulyana, Harwani mesem-mesem seneng mbagekake kanthi grapyak. Kosokbaline Mulyana, kang rumangsa rikuh marang Harwani, dadi kecipuhan. Nanging rasa kang kaya mangkono mau uga ora suwe nguwasani atine. Mulyana banjur bisa omong [...]

Rajapati

Rajapati [Suparto Brata, Tanpa Tlacak, Surabaya, 1963] Adam ora ngreti pira suwene ngadeg njegreg mengkono iku, nanging ora suwe uwong-uwong tamu hotel liyane uga nusul munggah loteng. Sing sepisan uwong setengah tuwa, manganggo piyama biru wis lawas. Banjur nom-noman loro lanang wadon. Nitik praupane sajak sedulur, sing tuwa wadon, kenya umur-umuran rolikur ngono; sing enom [...]

Pama Kancaku

Pama Kancaku [M.T. Suphardi, Putri Sumber Gayam, Sala, 1966] Ing pojok lor-kuloning desa Gedhanyung, dadi pinggir kali urute Ngasinan kang sisih dhuwur, cedhak karo kuburan kang kapager tembok mubeng, ana sawijining sumber, dudu sendhang, amarga iya mung prempal-prempul cilik-cilik banget. Pancena ngono banyune bening, nanging gandheng ora kapigunakake apa-apa malah katon reged kecemplungan ing godhong [...]

Nyuwun Pamit Kyai

Nyuwun Pamit Kyai [Soebagijo LN., Pandji Pustaka No. 6, Maret 1945] Lakune disengkakake, daya-daya enggala tekan ngomah. Merga, kejaba wektune wis mburu, lire sedhela engkas wis meh manjing Magrib, uga ana warta sing kudu ditekakake marang Kyai. Warta iki yektine dudu kabar anyar tumrap Kyai Idris. Wong kabar sepisanan bab sing gegayutan karo iki dheweke [...]

Ngrahabi

Ngrahabi [Suhardjendra, Mekar Sari No 13, September 1971] Anakku sing panggulu, Gatot, saiki wis umur telulas. Wis klas siji SMP. Wis mangsane supit. Sirku arep dak-katutake supitan rombongan utawa khitanan umum ing pengetan pitulasan, ngiras pantes karo bersih desa taun iki. Ngirit, praktis, tur nyontoni ngecakake pikiran modern marang tangga teparo, penduduk ing desa Asem [...]

Lintang Panjer Sore

Lintang Panjer Sore [Suparto Brata, Lintang Panjer Sore, Sala, 1967] Pamong acara ngaturake jenenge lagu, jenenge joged lan jenenge sing arep mbeksa. Lagu Mak Inang Pulau Kampai terus nyuwara, wiramane nganyut-anyut. Pasangan putri-putri ayu ing papan pagebyagan terus mbeksa lenggat-lenggut atut liring wirama.

Kenya Rok Biru

Kenya Rok Biru [Any Asmara, Grombolan Nomer 13, Surabaya, 1956] Wis ana rong dina iki aku ana ing kutha Ngayojakarta, perlu jagong manten. Mantene mitraku tunggal jawatan, Raden Suparta, inspektur pulisi saka Muntilan, oleh Rara Tisnawati, putrane Raden Penewu Ranusuganda, ing kampung Tegalpanggung.

delok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur