KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Katresnan Bisa Semi Ing Sadhengah Papan

Katresnan Bisa Semi Ing Sadhengah Papan [Arswendo Atmowiloto, Kumpulan Cerkak Pilihan 1, 1975] Urip ana paran kaya dene Jakarta iki kanggoku susah. Sepisan: susah mangane. Karepku mono mangan sing murah nanging cocog. Ya merga ilatku kulina sega lemes kaya Sala, kepeksa rada njondhil ngrasakake sing yen ana ngomah tampikan merga pera. Apa maneh lawuhe sarwa [...]

Kamar Bandosa

Kamar Bandosa [Any Asmara, Gendruwo Kali Buntung, Tulada No. 2, Surabaya, 1967] Wiwit jam loro awan udane teka deres banget, kaworan angin pisan. Mendhunge isih kandel ireng ngendhanu ana ing tawang. Nganti jam nem sore udane meksa durung terang, agawe sedihe pak Jaka. Jana isih enak-enak gawe walesan, jarene arep mancing menyang kali. Sedhihe pak [...]

Eman Kok Ora Sapan

Eman Kok Ora Sapan [St. Iesmaniasita, Jaya Baya, No. 26, Februari 1972] Nalika nini-nini mau teka thuyuk-thuyuk saka kulon, dheweke wis medhongkrong ana kana. Lungguh lemekan kandeling suket-teki, pinggir gampeng ing ayang-ayangan wit asem. Sandhinge sepedhah tuwa sumendhe ing wit. Nom-noman mau weruh sliwere. Nuli ditoleh melu lungguh ing suketan ora adoh karo panggonane, ngudhari [...]

Eling Bojo

Eling Bojo [Hardjana H.P., Ditinggal Nyang Perbatasan, Yogyakarta, 1966] Lebar dhahar pranyata dhokter Herdini sida ngasta serat. Konsentrasi sarta angen-angen tumumplak ana layang, kaya-kaya kepengin nyawijekake pikiran tumuju menyang priya kekudanganing nyawa, iya garwane, kapten penerbang Gunawan Wibisana kang lagi ngayahi tugas ana garis depan kanggo kamulyaning bangsa sarta negara.

Dhedhemitan Mlebu Kutha

Dhedhemitan Mlebu Kutha [Suparto Brata, Lara-lapane Kaum Republik, Panyebar Semangat, 1958/Surabaya, 1966] Sawise Wiranta ngandharake kabar kang digawa Narna bab gerahing ibune lan karepe arep sowan ibune bengi iku perlu nentremake panggalihe, sakanca padha sarujuk bengi iku mlebu kutha. Cacahe kabeh ana telulas wong. Sanadyan gegamane ora pati lengkap, ora kabeh nduweni karaben utawa bedhil [...]

Abote Sesanggan

Abote Sesanggan [Djajuspete, Panyebar Semangat No. 4, Januari 1974] ‘Lhah, lhah! Biyangane!’ ‘Pa ra leh, Kip?’ pitakone marang Sakip. ‘Klethong,’ wangsulane karo ngesedake sikil neng suketan. Dalan sing diambah tengah sawah brogalan kang diapit tanduran jagung. Rembulan sacuwil wis surup mau-mau. Peteng. Lintange kari siji loro kang isih katon kumelip ing sela-selaning mendhung kang saya [...]

Tembang tengahan

Sportif, il participe à de nombreuses compétitions sportives et rêve de devenir footballeur professionnel. Mais c’est aussi à cette époque qu’il découvre et lit des philosophes et écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide et Albert Camus. Il commence à écrire un « journal intime ». En 1947-1948, en classe de philosophie au Lycée [...]

tembang gedhe

Sportif, il participe à de nombreuses compétitions sportives et rêve de devenir footballeur professionnel. Mais c’est aussi à cette époque qu’il découvre et lit des philosophes et écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide et Albert Camus. Il commence à écrire un « journal intime ». En 1947-1948, en classe de philosophie au Lycée [...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur