KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

WEDHATAMA

WEDHATAMA PANGKUR 1.Mingkar mingkur ing angkara, akarana karenan mardi siwi, sinawung resmining kidung,

SABDATAMA

SABDATAMA GAMBUH 1.Rasaning tyas kayungyun, Angayomi lukitaning kalbu, Gambir wanakalawan hening ing

SERAT KALATIDA

SERAT KALATIDA SINOM 1.Mangkya darajating praja; Kawuryan wus sunyarari; Rurah pangrehing ukara; Karana tanpa palupi; Atilar silastuti;

SERAT JOKO LODANG

SERAT JOKO LODANG RONGeh jleg tiuniBA; GAgaran santoSA; WARtane meh teKA; SIkara karoDA; TAtage tan kaTON; BArang-barang ngeRONG;

Pujangga lan Pangripta Jawa

Pujangga lan Pangripta Jawa Kasusastran Jawa kang muncul wiwit jaman Mataram kuna, abad sepuluh, lan mekar nganti seprene, nuwuhake karyasastra kang tinulis ing ron tal utawa lontar lan daluwang (kertas). Karyasastra kang tinulis awujud kropak lan buku (layang, serat) cacahe akeh banget. Emane, akeh buku utawa layang kang ora kasebut jeneng pangriptane. Nanging uga akeh [...]

‘Selayang Pandang’ Kapustakan Jawa

‘Selayang Pandang’ Kapustakan Jawa Kapustakan asale saka tembung pustaka. Tembunge liya ‘buku’, ‘layang’, utawa ‘serat’. Kapustakan Jawa isine warna-warna, yaiku dongeng, crita sejarah, crita bab uripe manungsa, crita wayang, bab piwulang, lan liya-liyane. 1. Layang Babad Layang babad yaiku layang kang isi (1) crita rnadege nagara lan ratu-ratune, (2) crita ratu lan turun-turune, (3) crita [...]

Kewirangan

Kewirangan [dening Soemardjono, Heda (saduran bebas saking 'Heda Gabler' dening Henrik Ibsen), Sandiwara Radio Daerah RRI Studio Yogyakarta, sen No. II, adegan 3,5, dan 6; 1968.] Bu Sulis: (ngundang) Par! Parinem! Mrene, Par! Parinem: (nyedhak) Dalem, Bu. Bu Sulis: Kowe sowana pak Kusuma ya, Par! Parinem: Kok kerep dipunutus sowan Pak Kusuma.

Golek Sewan Omah

Golek Sewan Omah [Kus Sudyarsana, Makelar, Sandiwara oleh Keluarga Sapta Mandala, adegan 1 dan 2; Yogyakarta] Adegan I Gending: ketawang ‘Sundari’ (genderan) pelog pathet 5 (sayalirih) (swara kumleseding sandhal: saka adoh, saya cedhak) Bu Eli: (saka kadohan) Lho, kok kowe, Mbok? (grenengan) Takarani sapa tamune. (grapyak sumanak) Wis suwe lehmu ngenteni? B. Merta: (ngajeni banget) [...]

« sadurungedelok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur