KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Dolanan

Kababar | 27 May 2015 | Ora ana celathon

Pong-pong bolong, Dimerak dicabé, Pecah-pecah ndhogmu dhéwé
Pong-pong bolong, Metu merak metu kebo, Mecaha ndhogé loro
Pong-pong bolong, Metu merak metu cabé, Mecaha ndhogé selawé
[Tetembangan ing dolanan Pong-pong Bolong]

Para Sedulur, saka tetembangan kang ngiringi sawijining dolanan ing dhuwur, rinasa urip pancen lair sarana endhog (waca: tigan, sel telur). Laras karo iku, manungsa duwé kuwasa kanthi wates tartemtu kanggo mecah donyané: nemtokké lakuné. Déné lakuné manungsa iku bisa kagambarake dening tetembangan sajroning dolanan. [waca bacute...]

Rupa Wayang (wOng-wOng) Purwa

Kababar | 9 September 2014 | Ora ana celathon

Swuh rêp da ta pitana
anênggih nagri pundi ta kang kaéka adi dasa purwa. Eka sawiji, adi luwih,
dasa sapuluh,
purwa wiwitan. Nadyan kathah titahing jawata kang kasangga pêrtiwi, kaungkulan ing angkasa, kaapit ing samodra, kathah ingkang samya anggana raras, nanging datan kadi nagari Hastina, ya nêgara Gajahoya, ya Liman Bênawi, ya Kuru Janggala. Nadyan ngupaya satus datan antuk kêkalih, sewu tan jangkêp sêdasa, ora mokal lamun mangka [waca bacute...]

Parafrasis

Kababar | 29 August 2014 | Ora ana celathon

Parafrase yaiku istilah lingusitik (kebahasaan) kang ateges nyritakake/nuturake maneh sawijining teks/konsep kanthi cara liya sajroning basa kang padha, nanging tanpa ngowahi maknane. Miturut KBBI, parafrase yaiku ngandharake maneh sawijining teks sajroning wujud liya, kanthi maksud kanggo njlentrehake maknane kang sinengker. [waca bacute...]

Jinising Pawartos

Kababar | 29 August 2014 | Ora ana celathon

Lumrahe, pawarta bisa tinulis nganggo teknik deskripsi, narasi, lan eksposisi (Sudarman, 2008). Teknik deskripsi yaiku teknik panulisan pawarta kanthi cara nggambarake apa kang diwartakake. Ing teknik iki kaya-kaya penulis pawarta ambyur langsung ing jeroning kedadeyan. [waca bacute...]

Sawetawis Pangertosan Bab Pawarta

Kababar | 29 August 2014 | Ora ana celathon

Pawartos utawi kabar saged dipuntegesi minangka andharan palapuran ingkang kababar lumantar medhia, ingkang angkahipun wonten ingkang kangge paring kabar lan wawasan kemawon, wonten ingkang paring ngelmi (pendidikan), kangge hiburan, utawi saged ugi paring penggalihan (opini), tumrap masyarakat ingkang nampi pawartos kala wau. [waca bacute...]

Wadu Aji

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Punika Sêrat Wadu Aji, namanipun para wadya punggawaning ratu kala jaman kina kawardenan satunggal-tunggal. Kados ingkang sampun sasêbut wontên salêbêting Sêrat Raja Kapa-kapa, sami kapratelakakên sadaya. [waca bacute...]

Wêwaton Panggawene Omah

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Jêjêring wêwaton

Mungguh kang dadi jêjêring wêwaton, iku angihtiyari supaya tikus aja nganti bisa awor karo manungsa. Murih kalakone kang kasêbut ing dhuwur iki, kang kudu diparlokake dhisik, angihtiyarana supaya tikus-tikus ora bisa nusuh ana [waca bacute...]

Tingkeban

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Têtiyang Jawi punika gadhah salahsatunggalipun tatacara ingkang salajêngipun dados adat, manawi tiyang èstri sampun wawrat. Inggih punika damêl wilujêngan sarta sêsaji, sasampunipun wawrat 3 wulan, ngantos dumugi titimasa wulan badhe lairipun jabangbayi. Wontênipun tatacara punika, [waca bacute...]

Bubak Kawah

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Tatacara lan Upacara

Sampun botên sagêd dipun selaki, bilih Tatacara dalah Upacara Pêngantèn, punika tumrapipun ing rèh Surakarta, sami hanulad saking Sumbêripun. Inggih punika Karaton. Sanajan botên hangêplêgi. Nanging sak botên-botênipun ingkang kapêndhêt, makna sarta tumrapipun ingkang pitados, sagêda angsal Barkah. Amargi Tatacara sarta Upacara Karaton, punika dhasaripun Uwoh [waca bacute...]

Sutra Gaib

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Kacrita ana sawijining nagara gêdhe, gêmah ripah karta raharja, murah sandhang murah pangan, tata têntrêm tulus apa kang tinandur, nganti dadi pangungsèning wong-wong saka môncanagara. Ananging ana cacade sathithik, dene sang prabu kang jumênêng ratu ing nagara kono, apadene kyai patih, [waca bacute...]

Uripe Manusa Kudu Tulung-tinulung

Kababar | 18 August 2014 | Ora ana celathon

Ing sawijining dina wayah sore kabênêran malêm Ngahad, Radèn Ngabèi Harjasuwarna sarean ing kursi dawa karo maos koran, garwane ngrenda pinarak ing kursi ngadhêpake meja, kang ing dhuwur ana lampune padhang kêncar-kêncar, putrane lanang ontang-anting aran Radèn Bagus Harsaya, kang lagi [waca bacute...]

delok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur